วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 งานสร้างเสริมสุขภาพ มอบขนมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายการพยาบาลโร...

 

วันที่ 21 เมษายน 2564 มูลนิธิรามาธิบดีฯ สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษา ให้แก่ นางสาวพิมพ์พร ทวยทา พยาบาลวิชา...

 

กิจกรรมมอบรางวัลแข่งขันลดน้ำหนักประเภททีมและหน่วยงาน โครงการ Happy Healthy RAMA วันที่ 7 เมษายน 2564...

 

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนักและการออกกำลังกายแก่บุคลากรงานบริการผ้า วันที่ 31 มีนาคม 256...

 

วันที่ 24 มีนาคม 2564 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนัก โดย ดร.รุ่งอรุณ เ...

 

วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดอบรม Health Coaching for Happy Healthy Ramathibodi ร...

ดูเนื้อหาข่าวสารน่ารู้

ข้อมูลเพื่อสุขภาพ

RAMA CHEER ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพกลุ่มเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดีดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกาศใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA
งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543