You are here

ประวัติความเป็นมา

ประวัติการจัดตั้ง งานสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Section)

       งานสร้างเสริมสุขภาพ  ได้ก่อตั้งขึ้นจากการประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะฯ จากการประชุมที่โรงแรมอู่ทองอินท์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ  ภายใต้แผนการเพิ่มหน่วยงานระดับขนาดหน่วยงาน  โดยเริ่มจากการตั้งวิสัยทัศน์ และพันธกิจ จากพันธกิจด้านการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ และการบริการรักษาพยาบาล โดยกำหนดพันธกิจด้านรณรงค์และชี้นำสังคมด้านสุขภาพขึ้น ด้วยเห็นว่าคณะแพทยศาสตร์ในระดับชั้นนำของประเทศควรชี้นำสังคมในปัญหาสุขภาพ 

       อีกทั้งการออกนโยบายทางสุขภาพเพื่อเอื้อประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดี ไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยก่อนจึงมาโรงพยาบาล  ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลเป็นฝ่ายตั้งรับมาโดยตลอด  การนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในเชิง Action Research ในสถานการณ์จริงการเผยแพร่ออกทางสื่อสาธารณะย่อมช่วยทำให้เกิดกระแสการสร้างสุขภาพขึ้น นโยบายสุขภาพบางอย่างไม่ถูกนำมาดำเนินการ หน่วยงานบางหน่วยงานของภาครัฐ ละเลย เพิกเฉย ต่อปํญหา

       เดือนเมษายน พ.ศ.2546 จึงได้จัดตั้ง "หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ" ขึ้น  เพื่อรองรับพันธกิจด้านรณรงค์และชี้นำสังคมด้านสุขภาพ  ภารกิจใหญ่ๆ จึงเป็นการประสานงานกับทีมสุขภาพ ในการทดลองดำเนินการโดยใช้องค์ความรู้ที่มี หรือค้นหาแนวทางที่ยังขาดสร้างองค์ความรู้ขึ้น

       คณะฯ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยกำหนดเป็นพันธกิจหลักมีหน่วยสร้างเสริมสุขภาพเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด รับผิดชอบดำเนินการ ได้แก่ สร้างเสริมสุขภาพบุคลากร  ผู้ป่วยและญาติและชุมชน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการ สร้างเสริมสุขภาพให้บรรลุวัตถุประสงค์การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
 
       อาจารย์แพทย์  อาจารย์พยาบาล และบุคลากรจากภาควิชา/สำนักงาน/หน่วยงานต่าง ๆเป็นผู้ดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของโครงการต่าง ๆ

     ในช่วงแรก หน่วยงานสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Unit)  ได้วางวิสัยทัศน์ให้เป็นหน่วยงานในการประสานให้เกิดความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพทุกรูปแบบภายในคณะ 

       โดยมีเป้าหมาย  
     1. กำหนดนโยบายให้รามาธิบดีเป็น "คณะแพทยศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพ" (Health Promoting Medical School)
     2. คณะฯ มีโครงการสร้างระบบ กลไก ที่เอื้อต่อพันธกิจในการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ
     3. มีโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญในระดับคณะฯ

       วัตถุประสงค์
     1. ชี้นำสังคมให้ตะหนักถึงปัญหาและแนวทางในการพัฒนาสุขภาพ
     2. ดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพของคณะฯ และพัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกในการสร้างเสริมสุขภาพ

       ขอบข่ายงาน  สามารถประสานงานและบริหารจัดการให้เกิดการดำเนินงานด้านสร้างเสริมสุขภาพทุกรูปแบบ

       ล่าสุด คณะ ฯ ได้มีประกาศยกระดับโครงสร้าง "หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ"  เมื่อวันที่ 1  พฤศจิกายน 2553  ขึ้นเป็น "งานสร้างเสริมสุขภาพ" เพื่อดำเนินงานให้กับคณะ ฯ มาจนถึงปัจจุบัน

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543