You are here

เชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายและสาธิต ในหัวข้อ ออกกำลังกาย สนุกได้ ปลอดภัยด้วย ในวัน...

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ชมรมรามาธิบดีอาวุโส เข้าเยี่ยมชมภารกิจของคณะฯ ที่โครงการฟาร์มสร้างสุขฯ ร่วมศึกษา...

กิจกรรม KidS Kitchen ปิดหน้าจอ รอเข้าครัว กิจกรรมสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก วันที่ 12 ม...

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวาน รามาธิบดี จัดกิจกรรมแนะนำการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน วันที่ 1 กุม...

วันที่ 23 มกราคม 2562 ศูนย์เสริมพลังสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรม "หุ่นสวยด้วยผัก" โดยมีวิทย...

กิจกรรม "เปิดบ้าน ฟาร์มสร้างสุข รามาธิบดี" วันที่ 21 มกราคม 2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื...

วันที่ 6 มกราคม 2562 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทำกิจกร...

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมวันดินโลก มีการสาธิตวิธีการปรุงดินสำหรับเพาะปลู...

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ...

งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดโครงการอบรมบุคคลากร ในชื่อโครงการ "พัฒนาการสื่อสาร เพื่อการทำงานเป็นทีม...

กิจกรรมวันเบาหวานโลก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน และ นักศึกษาแพทย์ชั้นป...

Pages

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543