You are here

 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดทำโครงการ “10 วัน...

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมจั...

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมกับฟาร์มสร้างสุขฯ รามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม CSR จิต...

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 งานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับสาขาวิชาโภชนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการอ้วนแล...

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 ตระหนักรู้พิษภัยบุหรี่ในธีม "บุหรี่เผาปอด"

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครผู้ป่วย และมอบเกียรติบัตร แก่อาสาส...

กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทักษะการป้องกันการจมน้ำ และการปฏิบัติก...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ฟาร์มสร้างสุขฯ ได้ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการฟาร์มสร้างสุขฯ เนื่องในโอกาสวันพ...

โครงการเริ่มต้น 60 นาที เพื่อสุขภาพดีในอนาคต ปีที่ 3 จัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อเรื่อง "ออกกำลังกาย สน...

เชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายและสาธิต ในหัวข้อ ออกกำลังกาย สนุกได้ ปลอดภัยด้วย ในวัน...

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ชมรมรามาธิบดีอาวุโส เข้าเยี่ยมชมภารกิจของคณะฯ ที่โครงการฟาร์มสร้างสุขฯ ร่วมศึกษา...

กิจกรรม KidS Kitchen ปิดหน้าจอ รอเข้าครัว กิจกรรมสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก วันที่ 12 ม...

Pages

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543