You are here

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ ศจย. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภ...

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนซอยสวนเงิน นำทีมโดย รศ.ดร.นพ...

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบ...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ นำทีมโดย รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ...

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ​...

วันที่ 29 เมษายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพมอบสิ่งของจำเป็นในช่วงโควิด-19 แก่ 6 ชุมชนใกล้เคียง

วันที่ 24 เมษายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดย รอ...

งานสร้างเสริมสุขภาพ มอบแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และของที่ระลึกจากโครงการหาร์มสร้างสุข ให้แก่สำนักงานเขต...

วันที่ 15 เมษายน 2563 โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี ได้นำผลผลิตจากโครงการฯ ส่งตรวจหาสารเคมี โดยได้รับค...

วันที่ 9-10 เมษายน 2563 ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ เอื้ออำนวยพื้นที่ในการทำเจลแอลกอฮอล์ นำแจกแก่โร...

วันที่ 1 เมษายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพมอบ Alcohol 72% แก่หน่วยงาน /ภาควิชาต่างๆ

งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมป้องกัน COVID-19 ในพื้นที่ชุมชนซอยสวนเงิน วันที่ 25 มีนาคม 2563

Pages

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543