You are here

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ชมรมรามาธิบดีอาวุโส เข้าเยี่ยมชมภารกิจของคณะฯ ที่โครงการฟาร์มสร้างสุขฯ ร่วมศึกษา...

กิจกรรม KidS Kitchen ปิดหน้าจอ รอเข้าครัว กิจกรรมสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก วันที่ 12 ม...

กิจกรรม "เปิดบ้าน ฟาร์มสร้างสุข รามาธิบดี" วันที่ 21 มกราคม 2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื...

วันที่ 6 มกราคม 2562 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทำกิจกร...

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมวันดินโลก มีการสาธิตวิธีการปรุงดินสำหรับเพาะปลู...

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ...

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน และ นักศึกษาแพทย์ชั้นป...

วันที่ 20 กันยายน 2561 ฟาร์มสร้างสุขได้ร่วมจัดบูธในกิจกรรม Dietitian’s Day จำหน่ายผักปลอดสารพิษ...

กิจกรรมเจาะเลือดตรวจสารเคมีในเกษตรกร และกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต ในวิชาการแพทย์ทางเลือกและบำบัดเสริมทางการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรง...

ฟาร์มสร้างสุขเข้าร่วมงาน "ก้าวสู่ปีที่ 8 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์" จัดบูทประชาสัมพันธ์...

กิจกรรมโครงการ "ปันความรู้ สู่สุขภาพดี" ปีที่ 6 วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมเพื่...

Pages

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543