You are here

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 งานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับสาขาวิชาโภชนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการอ้วนแล...

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครผู้ป่วย และมอบเกียรติบัตร แก่อาสาส...

วันที่ 23 มกราคม 2562 ศูนย์เสริมพลังสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรม "หุ่นสวยด้วยผัก" โดยมีวิทย...

งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดโครงการอบรมบุคคลากร ในชื่อโครงการ "พัฒนาการสื่อสาร เพื่อการทำงานเป็นทีม...

โครงการ เริ่มต้น 60 นาที เพื่อสุขภาพดีในอนาคต ปีที่ 2 มอบรางวัลแก่สมาชิกที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ...

กิจกรรมเสริมพลังคลังปัญญา ครั้งที่ 4 ปี 2561 เรื่องพินัยกรรมชีวิต วิทยากรโดย อาจารย์วรรณา จารุสมบูรณ์...

กิจกรรม เสริมพลังคลังปัญญาในหัวข้อ "ขยับกายให้ดูดี สบายชีวี ในวัย สว." โดยนักวิทยาศาสตร์การก...

กิจกรรมกลุ่ม/ชมรมเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี เพื่อร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือแนวคิดในการทำงาน รวมถึงปัญห...

อาจารย์โรงเรียนพยาบาล ร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ณ ฟาร์มาสร้างสุขฯ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561...

งานมุทิตาจิต ประจำปี 2561 ชมรมรามาธิบดีอาวุโส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกันรดน้ำขอพร อ.นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ แ...

เมื่อวันที่ 3 และ เมษายน 2561 น้องๆจาก Day Care มาฟังนิทานเสริมสร้างพัฒนาการที่ศูนย์เสริมพลังฯค่ะ เด็ก...

Pages

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543