You are here

วันที่ 9-10 เมษายน 2563 ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ เอื้ออำนวยพื้นที่ในการทำเจลแอลกอฮอล์ นำแจกแก่โร...

วันที่ 1 เมษายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพมอบ Alcohol 72% แก่หน่วยงาน /ภาควิชาต่างๆ

กิจกรรมสอนเย็บผ้าแมสบุคลากรรามาธิบดี วันที่ 10 มีนาคม 2563 

กิจกรรม Cooking Class (ครั้งที่ 2)โครงการกลัวอ้วนแล้ว ไม่อยากอ้วนอีก Season 1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 256...

กิจกรรม Cooking Class โครงการกลัวอ้วนแล้ว ไม่อยากอ้วนอีก Season 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโซเดียมในอาหาร โครงการ กลัวอ้วนแล้วไม่อยากอ้วนอีก Season 1

งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมการออกกำลังกายในโครงการ เริ่มต้น 60 นาที เพื...

กิจกรรมปิดตัวโครงการ อ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว Season วันที่ 23 กันยายน 2562

ชมรมรามาธิบดีอาวุโส จัดกิจกรรมนำสมาชิกชมรมฯ เยี่ยมชมภารกิจคณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

เปิดบูธรับสมัครสมาชิกชมรมรามาธํิบดีอาวุโส และประชาสัมพันธ์โครงการ ในงานอบรมปัจฉิมผู้เกษียณราชการและอาย...

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 งานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับสาขาวิชาโภชนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการอ้วนแล...

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครผู้ป่วย และมอบเกียรติบัตร แก่อาสาส...

Pages

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543