You are here

การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง การรักษาด้วยวัคซีนภูมิแพ้ในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543