You are here

ต้องการเลิกบุหรี่เรายินดีช่วยคุณ

ต้องการเลิกบุหรี่เรายินดีช่วยคุณ
รายละเอียด
  • เหตุผลที่ควรเลิกบุหรี่
  • เมื่อคุณหยุดบุหรี่จะได้รับประโยชน์อะไร
  • กลยุทธ์พิชิตบุหรี่
  • การแปลผลคะแนนระดับการติดนิโคติน
  • ขณะนี้คุณยืนอยู่ที่จุดไหน
อ่านเนื้อหา

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543