You are here

ติดต่อเรา

งานสร้างเสริมสุขภาพ 

หัวหน้างานสร้างเสริม        
นางสาววาสนา ศรีสุข
โทร. 02 201 1064

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543