You are here

ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ

ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ : CHEeR

ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ : เป็นพื้นที่สำหรับให้บริการข้อมูล  ความรู้  ด้านสุขภาพ  ทั้งวิชาการ  และสาระบันเทิง  เพื่อใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับบุคลากร ผู้ป่วย / ญาติ ประชาชนทั่วไป  และใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพบำบัดต่าง ๆ  โดยปัจจุบันมีผู้เข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ภายในศูนย์ ฯ มีพื้นที่สำหรับให้บริการหลายส่วน อาทิ มุมเด็ก มุมอินเตอร์เน็ต มุมปรึกษาปัญหาสุขภาพ มุมวีดีทัศน์เพื่อสุขภาพ  และมุมห้องสมุดสุขภาพ

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543