You are here

ชมรมรามาธิบดีอาวุโสเยี่ยมชมโครงการฟาร์มสร้างสุขฯ

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ชมรมรามาธิบดีอาวุโส เข้าเยี่ยมชมภารกิจของคณะฯ ที่โครงการฟาร์มสร้างสุขฯ ร่วมศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ พร้อมทำกิจกรรมปลูกข้าวแบบโยนกล้า และการปลูกต้นพริก

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543