You are here

กิจกรรมออกกำลังกาย สนุกได้ ปลอดภัยด้วย

วันที่ 24 เมษายน 2562 โครงการเริ่มต้น 60 นาที เพื่อสุขภาพดีในอนาคต ปีที่ 3 จัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อเรื่อง "ออกกำลังกาย สนุกได้ ปลอดภัยด้วย" ให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนออกกำลังกาย และข้อควรระวัง การบาดเจ็บจากการออกกำลังกายที่พบบ่อย และวิธีหลีกเลี่ยง รวมถึงสาธิตท่าออกกำลังกายพื้นฐานที่ถูกต้อง วิทยากรโดย อ.พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543