You are here

กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพได้จัดกิจกรรม สร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ในหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทักษะการป้องกันการจมน้ำ และการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) บรรยายและสาธิตโดย ทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก เด็กๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนาน สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543