You are here

กิจกรรมโครงการ "ปันความรู้ สู่สุขภาพดี" ปีที่ 6

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์และภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการ ปันความรู้ สู่สุขภาพดี ปีที่ 6 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้พี่เลี้ยงมีความรู้ในการดูแลเด็กในด้านต่างๆ เช่น การฝึกพูด การดูแลป้องกันโรคติดเชื้อ การกู้ชีพเบื้องต้น ฯลฯ เพื่อให้สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้จากการอบรม ไปปรับใช้ในการดูแลเด็กได้

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543