You are here

ก้าวสู่ปีที่ 8 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เมื่อวันที่ 14-17 สิงหาคม 2561 ฟาร์มสร้างสุขได้ร่วมงาน "ก้าวสู่ปีที่ 8 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์" จัดบูทประชาสัมพันธ์โครงการฟาร์มสร้างสุขฯ รวมถึงกิจกรรมสาธิตให้ความรู้ดังนี้
.
วันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการฟาร์มสร้างสุข แจกแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เชิญชวนผู้สนใจลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 กิจกรรมให้ความรู้สาธิตการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง โดยวิทยากรจากกลุ่มชมรมปลูกผักสร้างสุขรามาธิบดี

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กิจกรรมให้ความรู้สาธิตการทำสบู่ฟักข้าว และจำหน่ายสบู่ฟักข้าว วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่จากงานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สถานที่จัดกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543