You are here

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มสร้างสุขฯ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต ในวิชาการแพทย์ทางเลือกและบำบัดเสริมทางการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มสร้างสุขฯ สัมภาษณ์ผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งปัจจุบันเป็นเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ไร่ปิ่นโต และชมการสาธิตการทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น วิทยากรโดยปราชญ์ชาวบ้าน

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543