You are here

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมโยนข้าว ณ ฟาร์มสร้างสุขฯ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน และ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมโยนข้าว ณ ฟาร์มสร้างสุขฯ นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของฟาร์มสร้างสุขฯ แนวคิดการทำเกษตรอินทรีย์ อยู่อย่างพอเพียง สามารถนำแนวคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543