You are here

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทำกิจกรรมโยนข้าว

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทำกิจกรรมโยนข้าว ณ ฟาร์มสร้างสุขฯ นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ รู้คุณค่าของข้าว และรับประทานอาหารปลอดสาร วัตถุดิบจากฟาร์มสร้างสุขฯ

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543