You are here

กิจกรรมวันดินโลก วันที่ 14 ธันวาคม 2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมวันดินโลก มีการสาธิตวิธีการปรุงดินสำหรับเพาะปลูก และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดยวิทยากรผู้ชำนาญ และมีการจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากฟาร์มสร้างสุขและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ มีจำหน่ายทั้งของสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรามาธิบดี และผู้สนใจ บริโภคอาหารปลอดสารพิษมากยิ่งขึ้น

 

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543