You are here

โครงการพัฒนาการสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีม

งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดโครงการอบรมบุคคลากร ในชื่อโครงการ "พัฒนาการสื่อสาร เพื่อการทำงานเป็นทีม" ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมวิลล่า คาบาน่า บีช จ.ชลบุรี วิทยากรโดย อาจารย์วิไล ตั้งปณิธานดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ ทุกคนสนุกสนานและได้รับแนวคิดไปปรับใช้ในการทำงานของตนเอง

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543