You are here

โครงการปันความรู้สู่สุขภาพ

 

โครงการ “ปันความรู้...สู่สุขภาพดี”

ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

 

*******************************

ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน

ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีนโยบายชัดเจนในการชี้นำสังคมด้านสร้างเสริมสุขภาพ โดยระบุหมวดหมู่ของกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ คือชุมชน ผู้ป่วย/ญาติ และบุคลากร อีกทั้งต้องการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับสุขภาพที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งภายในชุมชนนั้นประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายวัย คือ วัยเด็ก วันทำงาน และวัยสูงอายุ การปลูกฝังลักษณะนิสัยของการดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และควรปลูกฝังตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก เพื่อให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยส่วนตัว และนำไปปฏิบัติเมื่อเติบโต

งานสร้างเสริมสุขภาพ เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพในวัยเด็ก และมุ่งสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้านสุขภาพให้กับผู้ดูแล (ผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยง) เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน อีกทั้งมุ่งหวังให้พี่เลี้ยงเข้าใจและยอมรับเกี่ยวกับพัฒนาการหรือพฤติกรรมของเด็กได้อย่างถูกต้อง  

จึงได้จัดทำโครงการ “ปันความรู้...สู่สุขภาพดี” ให้แก่ครู พี่เลี้ยง  อย่างต่อเนื่องทุกปี  ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มดังกล่าว ปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อส่งเสริมและผลักดันศักยภาพในด้านความรู้ของการเป็นพี่เลี้ยงเด็กก่อให้เกิดการดูแลด้านสุขภาพของเด็กได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่ดีต่อไป

 

ภาพกิจกรรม

 

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ

  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ครู พี่เลี้ยงเด็ก
  2. เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และความชำนาญการเฉพาะทางด้านสุขภาพให้แก่ครู และพี่เลี้ยงเด็ก
  3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีของครู และพี่เลี้ยงเด็ก

 

ภาพกิจกรรม

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543