You are here

โครงการฟาร์มสร้างสุข

 

โครงการฟาร์มสร้างสุข  รามาธิบดี
 

"...อาหารเป็นองค์ประกอบสำคัญอันดับต้นๆ ในการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ทุกวันนี้เราได้รับสารพิษตกค้างจากผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งข้าวที่เราบริโภคเป็นอาหารหลักกันทุกวันก็ยังมีสารเคมีตกค้างนอกจากสาเหตุอื่นๆ ของปัญหาสุขภาพแล้วจึงไม่น่าแปลกใจว่าเพราะเหตุใดประชาชนต้องเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ อย่างไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยถอยลง ทั้งในระดับครัวเรือนเองและประเทศต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายไปกับการรักษาพยาบาลจำนวนมหาศาล..."

 

              

              

 

โครงการฟาร์มสร้างสุข รามาธิบดี (RamathibodiHealthyFarm) ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตอาหารปลอดสารเคมีให้ผู้ป่วย  และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ให้มีทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของตนเอง ทุกคนได้มีโอกาสรับประทานอาหารปลอดสารพิษจากจุดเล็กๆ ตรงนี้ก็ได้ตั้งความหวังไว้ว่าจะเป็นทั้งต้นแบบและแรงบันดาลใจผลักดันให้เกิดการตื่นตัวในการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีหรือเกษตรอินทรีย์นั้นแพร่กระจายในวงกว้าง
 

 

โครงการนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการในระยะแรกว่า “โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนระดับองค์กร(Organization-supported Agriculture System)” ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และได้รับความร่วมมือจากนพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรากูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พ่อคำเดื่อง ภาษี และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยาวนานในการดำเนินการทำเกษตรกรรมด้วยระบบเกษตรแบบยั่งยืน  ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  "โครงการฟาร์มสร้างสุข"   รามาธิบดี
 

              

               

              

 

การร่วมมือดังกล่าวมีความมุ่งหวังจะพัฒนาต้นแบบของระบบอาหารสุขภาพและเกษตรกรรมที่ดำเนินการโดยองค์กรทางสุขภาพและเป็นโมเดลต้นแบบเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรเพื่อสุขภาพ  สำหรับบุคคล  และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐฯ และเอกชน ขยายผลผ่านช่องทางต่างๆ และพยายามผลักดันสู่นโยบายสาธารณะที่จำเป็นเพื่อให้เกิดเครือข่ายสังคมสุขภาวะในระดับประเทศต่อไป

 

นโยบายการดำเนินโครงการสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงของระบบอาหารสุขภาพและเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอย่างครบวงจร ระหว่างผู้ผลิต ระบบการขนส่ง การตลาด และผู้บริโภค รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทุกฝ่าย   
 

 

               

                

 

ที่สำคัญต้องการนำผลผลิต  พืช  ผัก  ผลไม้ (ปลอดสารเคมี)  ที่ได้จากโครงการ ฯ  นำกลับมาสู่โรงครัวของโรงพยาบาลรามาธิบดี  (ฝ่ายโภชนาการ)  เพื่อนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารสุขภาพ  สำหรับเสิร์ฟให้กับผู้ป่วยตามหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

                

                

 

เป้าหมายการทำงานของโครงการ ฯ

ได้วางไว้ในกรอบความสำเร็จที่มุ่งสู่คำว่าสร้างเสริมสุขภาพเป็นสำคัญ

 "สร้าง" - "เสริม" - "สุข" - "ภาพ"

วัตถุประสงค์โดยสรุป

  1. พัฒนาและทดลองโมเดลการดำเนินการต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและเกษตรกรรมยั่งยืนระดับองค์กร [Organization-supported Agriculture System] ที่ครบวงจรในระดับองค์กร ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และ ระบบตลาด
  2. สร้างแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ และ ไม้ยืนต้น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไปในเขต กทม. และ พื้นที่ใกล้เคียง
  3. พัฒนาต้นแบบกิจการเพื่อสังคม ที่รองรับกลุ่มบุคลากรเกษียนขององค์กร ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการสาธารณประโยชน์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

ลักษณะสภาพพื้นที่

มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มในภาคกลาง ขนาด 30 ไร่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 54/8 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 13)  พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีลักษณะแคบยาว ด้านหน้า ทิศตะวันออก ติดกับถนนเลียบคลองรพีพัฒน์ กว้าง 38 เมตร ยาวประมาณ 1,225 เมตร ด้านท้ายมีคลองขุดที่เชื่อมต่อกับคลองของเอกชน ทิศเหนือและทิศใต้ติดกับที่ดินเอกชน ที่ปลูกไม้ประดับ สำหรับจำหน่ายและทำนาที่ใช้สารเคมี

 

เริ่นต้นทำโครงการปีแรก 2556

จนถึงปัจจุบัน... 

(ถอดบทเรียนการดำเนินการช่วงปี 1 - 2)

 

ข้อมูลแนะนำโดยสรุป  : โครงการฟาร์มสร้างสุข  รามาธิบดี

(คลิปรายการ)  -  ข่าวดีจะดัง  ตอน  ฟาร์มสร้างสุข

(คลิปรายการ)  - ปฏิบัติการข่าวดี  ตอน  ฟาร์มสร้างสุข  รามาธิบดี  

(คลิปรายการ)  - ฟาร์มสร้างสุขด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ 2561

(คลิปกิจกรรม) - กิจกรรมเปิดบ้าน "ฟาร์มสร้างสุข" วันที่ 21 มกราคม 2562

 

Facebook : โครงการฟาร์มสร้างสุข  รามาธิบดี

ติดตามฟาร์มสร้างสุขได้ที่

 

 

 

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543