You are here

โครงการรามาร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพ

 

โครงการรามาร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพ

          โครงการ  “ รามาร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพ ” คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน ด้วยงานสร้างเสริมสุขภาพ เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และเป็นหน่วยที่ต้องปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้งในส่วนที่หน่วยงานต้องดำเนินการเอง หรือมีส่วนช่วยสนับสนุนหน่วยงานที่ต้องการจัดทำโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพภายในหน่วยงานให้เกิดขึ้น เพื่อมุ่งหวังเป็นประทีปส่องทางด้านสุขภาพ และก้าวไปพร้อมกับปณิธานของคณะฯ คือการเป็นต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประเทศไทย

          ดังนั้นเพื่อให้บรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้ จึงควรเริ่มต้นด้วยการมีสุขภาพที่ดีของคนในองค์กรและครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็น ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สิ่งสำคัญคือการสะท้อนปัญหาสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานออกมาในรูปแบบของโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

งานสร้างเสริมสุขภาพจึงได้จัดทำโครงการ “รามาร่วมใจสร้างเมสุขสริภาพ” ขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่อง  เพื่อมุ่งหวังผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ มีโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพเป็นของตนเอง ซึ่งการรวมกันหลายๆ โครงการ หลายๆ หน่วยงานนี้จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  สำหรับนำข้อมูลความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับหน่วยงานของตนเอง สามารถสร้างเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงทำให้เกิดเครือข่ายของการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนในวงกว้าง  อีกทั้งเป็นการเปิดกว้างให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น  ผ่านการประกวดโครงการสร้างเสริมสุขภาพภายในคณะฯ ในรูปแบบของโครงการต้นแบบ และบุคคลต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ มีโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพภายในหน่วยงานของตนเอง

2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน

3.เพื่อสร้างเครือข่ายการมีสุขภาพที่ดีในองค์กร

      

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. หน่วยงานต่างๆ มีโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพภายในหน่วยงานของตนเอง

2. บุคลากรเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน

3. มีเครือข่ายการมีสุขภาพที่ดีในองค์กร

 

ปัจจุบัน โครงการ “รามาร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพ” มีกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543