You are here

โครงการ การจัดการคัดแยกขยะภายในสำนักงาน

โครงการ การจัดการคัดแยกขยะภายในสำนักงาน
     หลักการและเหตุผล

    ปัญหาขยะมูลฝอยนับเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นแหล่งผลิตขยะแหล่งหนึ่งที่มีทั้งขยะจากส่วนของโรงพยาบาลและส่วนของสำนักงานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในด้านต่างๆ โดยข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิลจากอาคารหลักของคณะในปีงบประมาณ 2561 มีปริมาณ 291,110 กิโลกรัม และในปีงบประมาณ 2562 มีปริมาณ 292,656 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,546 กิโลกรัม แม้ว่าทางคณะฯ ได้มีการตั้งถังขยะรองรับตามจุดต่างๆ ในพื้นที่โดยรอบ แต่การทิ้งขยะในส่วนของสำนักงานยังไม่มีการคัดแยกประเภทขยะที่ชัดเจน ทำให้ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดมีมากขึ้น ส่งผลต่อการจัดการขยะและสภาพแวดล้อมของคณะ เพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะจึงต้องมีการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดการ เช่น ขยะที่รีไซเคิลได้ แยกชนิดแล้วรวบรวมขาย เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะและช่วยให้ง่ายต่อการนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง ดังนั้น การจัดการขยะอย่างเป็นระบบตั้งแต่แหล่งกำเนิด แยกถัง/ถุงให้สอดคล้องตามประเภทของขยะ จะทำให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพลดปัญหาเรื่องผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมา ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ งานสร้างเสริมสุขภาพจึงร่วมกับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการการจัดการแยกขยะภายในสำนักงานขึ้น เพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี และร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี โดยเริ่มจากการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขวดน้ำพลาสติกและกระดาษ) ของบุคลากรของสำนักงานในชั้น 6 อาคารบริหาร และ ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นหน่วยงานนำร่องก่อนขยายไปยังหน่วยงานอื่นๆ ของคณะต่อไป

     วัตถุประสงค์
  • เพื่อจัดการคัดแยกขยะภายในสำนักงานก่อนนำไปทิ้ง
  • ได้ต้นแบบการจัดการขยะในสำนักงานแบบมีส่วนร่วม จากการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ให้ตระหนักถึงการลด คัดแยกขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน
     การดำเนินโครงการ
  1. วางแผนการทำงานร่วมกับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  2. รณรงค์การจัดการแยกขยะภายในสำนักงาน ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
  • สำรวจปริมาณขยะรีไซเคิล (ขวดพลาสติก กระดาษ) ก่อนดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกก่อนทิ้ง
  • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยก รวมถึงจุดทิ้งขยะของสำนักงาน
  • กำหนดจุดทิ้งขยะของสำนักงาน โดยมีเครื่องหมาย/สัญลักษณ์กำหนดประเภทขยะกำกับอย่างชัดเจน
  • สำรวจปริมาณขยะรีไซเคิล (ขวดพลาสติก กระดาษ) หลังจากดำเนินการประชาสัมพันธ์ไประยะหนึ่ง
     ความคืบหน้าโครงการ และกิจกรรม

มอบปฏิทินเก่าที่ได้จากการรับบริจาค แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ทำสื่ออักษรเบรลล์

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543