You are here

โครงการ รามาร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่

โครงการ รามาร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่
     หลักการและเหตุผล

     สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ได้ดำเนินโครงการรามาร่วมใจ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้บุคลากร ผู้ใช้บริการ เยาวชนและประชาชน ให้เห็นถึงพิษภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานให้เยาวชนและสังคมไทยห่างไกลจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า และในปีงบประมาณ 2563 นอกจากการดำเนินการต่อเนื่องแล้ว คณะฯ มีแผนจัดทำป้ายรณรงค์ในระยะ 5 เมตรจากทางเข้า - ออก และช่องระบายอากาศ ตามราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานและยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณะฯ เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% รวมทั้งส่งเสริมและหาแนวทางเพื่อเอื้อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงกระบวนการช่วยเหลือเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้น

     วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริม กระตุ้น ให้บุคลากร นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ทราบถึงพิษภัยที่เกิดจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสร้างแนวทางให้กับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ได้เข้าถึงง่ายขึ้น
 • เพื่อทำให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100%
 • เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรต่าง ๆ ในการจัดทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่
 • มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่สู่สังคมในวงกว้าง
     ความคืบหน้าโครงการ และกิจกรรม
 1. การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม/สถานที่ปลอดบุหรี่
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบพบผู้สูบบุหรี่ ตั้งแต่ มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563

 • รายงานการควบคุมบุคคลภายนอกสูบบุหรี่ภายในคณะฯ

2. การจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์

 • แผนงานจัดทำป้ายรณรงค์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปลอดบุหรี่ 100%

ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำป้ายรณรงค์เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปลอดบุหรี่ 100% หลายจุด อาทิ ป้ายใหญ่ด้านข้างอาคาร 4 ติดถนนพระราม 6 , ป้ายใหญ่ด้านข้างอาคารฉุกเฉิน ,ป้ายใหญ่ด้านหลังโรงพยาบาล (ประตู 5) , ป้ายโรงเก็บขยะและตรงข้ามถังเก็บออกซิเจนและป้ายราชกิจจานุเบกษา ห้ามสูบบุหรี่ในระยะ 5 เมตร ประตูทางเข้า – ออก และช่องระบายอากาศ ติดกับประตูและรอบรั้วโรงพยาบาล

ทั้งนี้ในส่วนของอาคารหลักได้ดำเนินการเปลี่ยนรูปแบบป้ายรณรงค์ทั้งหมด 3 จุด และติดโปสเตอร์อาคารจอดรถ 4 อาคาร ดังนี้

1.ด้านข้างอาคาร 4 ติดถนนพระราม 6

2.ด้านหลังโรงพยาบาล (ประตู 5 )

3.ด้านข้างประตูรั้วติดกับคณะวิทยาศาสตร์

4.ติดโปสเตอร์อาคารจอดรถ 4 อาคาร คือ อาคารจอดรถมูลนิธิรามาธิบดี อาคารจอดรถใต้หอพักแพทย์ อาคารจอดรถโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี อาคารจอดรถอาคารวิจัยและสวัสดิการ

 • สำรวจและวางแผนในการติดป้ายรณรงค์เพิ่มเติม อีก 3 แห่ง ดังนี้

  1. อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

  2. สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

  3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. การดำเนินการชุมชนปลอดบุหรี่/การการจัดกิจกรรมบุหรี่ในชุมชน

1. ลงพื้นที่ชุมชนซอยสวนเงินปฏิบัติการเชิงรุกด้วยมาตรการเลิกบุหรี่ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างพลังชุมชนเลิกบุหรี่ ลดเสี่ยง COVID-19

 • สำรวจข้อมูล ประเมิน และคัดกรองผู้สูบบุหรี่ในชุมชน
 • จัดกิจกรรม “เลิกสูบ เลิกป่วย เลิกจน” ให้กับชุมชนสวนเงินปลอดโควิด-19 ปลอดบุหรี่ วันที่ 9  พฤษภาคม 2563 ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

2. จัดกิจกรรม “รวมพลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19” ในวันที่ 29  พฤษภาคม 2563 ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

 • ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประธานอาสาสมัครชุมชน อาสาสมัครชุมชน 8 ชุมชน
 • สำนักงานเขตราชเทวี
 • นักศึกษา 4 หลักสูตร
 • คณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลปลอดบุหรี่
 • คณะอนุกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
 • คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543