You are here

โครงการชมรมรามาธิบดีอาวุโส

 

 

จุดเริ่มต้น... 

                ชมรมรามาธิบดีอาวุโสก่อตัวมาจากคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  ภาควิชาพยาบาลศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   โดยในครั้งแรกตั้งใจจะก่อตั้งชมรมพยาบาลรามาอาวุโส  แต่เนื่องจากได้สดับตรับฟังอาจารย์อาวุโสหลายท่านที่ยังผูกพันและเฝ้าติดตามข่าวคราวของคณะ ฯ ตลอดเสมอมา  จนต่อมาเมื่อทราบว่าคณบดีเองได้ตระหนักถึงคุณค่าในภูมิปัญญาของบุคลากรอาวุโสเป็นอย่างมาก  และมีความประสงค์จะเห็น  RAMATHIBODI  SENIOR ALUMAI  ในรามาธิบดี  คณะกรรมการ ฯ จึงขยายขอบเขตของชมรมให้ครอบคลุมผู้อาวุโสทุกกลุ่มในคณะ ฯ และใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า  “ชมรมรามาธิบดีอาวุโส”  ชื่อย่อว่า ช.ร.อ.  ชื่อภาษาอังกฤษ  RAMATHIBODI SENIOR ALUMNI  หรือ RASA      

                ประกอบกับคณะ ฯ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง  และได้รับความพึงพอใจอย่างมาก  โดยได้รับการสนับสนุนและประสานงานอย่างดีจากหลาย ๆ หน่วยงานภายในคณะ  อาทิ  ศูนย์กีฬา  หน่วยอาชีวอนามัย  ฯลฯ  เมื่อชมรมรามาธิบดีอาวุโสถือกำเนิดเกิดขึ้น  ภารกิจหลักจึงเทน้ำหนักไปด้านการสนับสนุนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม  ให้กับบุคลากรกลุ่มที่ใกล้เกษียณและหลังเกษียณ  ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อชีวิตและสังคม  ช่วยหนุนคุณภาพชีวิตที่ดีต่อกันของเหล่าเจ้าหน้าที่และสมาชิก   อีกทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ   เพิ่มขวัญกำลังใจในการทำงาน  ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและภักดีต่อองค์กร อาทิ  กิจกรรมตรวจสุขภาพ  การจัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ทัวร์สุขภาพ  และเพิ่มพูนเสริมทักษะแก่สมาชิกชมรมฯ ตามโครงการเสริมพลังคลังปัญญา ทุก ๆ 2  เดือน  

 

 

เป้าหมายชมรม ฯ

  • เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ผู้สูงวัยคุณภาพ
  • เป็นศูนย์การในการพบปะสังสรรค์ของสมาชิก  เพื่อจะร่วมดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าแก่ชีวิตของตนเอง  ครอบครัว  และสังคม
  • เป็นคลังปัญญาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้  และแนะแนวทางการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ แก่บุคลากรรุ่นใหม่
  • เพื่อประสานความร่วมมือกับคณะแพทย์และหน่วยงานอื่นที่มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับชมรมฯ อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพดี 
  • เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก  ในด้านสวัสดิการ  และบริการต่าง ๆ

 

                   

 

ปัจจุบัน

                ชมรมรามาธิบดีอาวุโส  มีสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ  และบุคลากรที่อายุ  50 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี    ในทุก ๆ  ปีชมรม ฯ จะจัดให้มีการจัดกิจกรรมไปตามแผนงานที่วางไว้ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของคณะ ฯ ที่เน้นให้บุคลากรผู้สูงอายุ  และเจ้าหน้าที่เกษียณมีสุขภาพ – คุณภาพชีวิต  ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ  โครงการเสริมพลังคลังปัญญา  ทุก 2 เดือน  การประชุมประจำปี ๆ ละ 1 ครั้ง  จัดทัศนศึกษาปี ละ 2  ครั้ง  ส่งข่าวสารเล่าสู่กันฟังของโรงพยาบาลรามาธิบดี  รวมถึงการเป็นชมรม ฯ ที่คอยทำงานร่วมกับคณะ ฯ  ในด้านการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี    ซึ่งที่ผ่านมาทุก ๆ กิจกรรมเป็นที่พึงพอใจกับมวลสมาชิกทั้งเก่าและใหม่เป็นอย่างมาก  จนเกิดเป็นเป้าหมายหลักที่คณะ ฯ มุ่งหวังให้ชมรม ฯ เป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์  และความผูกพันของบุคลากรให้แนบแน่นกับคณะ ฯ อย่างต่อเนื่องตลอดไป 

 

    

 

กิจกรรมเสริมพลังคลังปัญญา ชมรมรามาธิบดีอาวุโส ประจำปีงบประมาณ 2561

 ครั้งที่ 1 วันที่ 30  พฤศจิกายน 2560  หัวข้อ ปรับแนวคิดสู่ชีวิตใหม่  วิทยากรโดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ จำนวนผู้เข้าร่วม 59 คน

ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 หัวข้อ สร้างจิตสุขด้วยสมาธิ  วิทยากรโดย  ดร.ณภัทรดิศ มณีโรจน์ และทีม จำนวนผู้เข้าร่วม  69  คน

ครั้งที่ 3  วันที่ 24 เมษายน 2561 หัวข้อ อยู่อย่างไรให้มีความสุข  วิทยากรโดย ศ.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ผู้เข้าร่วม 75 ท่าน

ครั้งที่ 4  วันที่ 17  กรกฎาคม 2561  หัวข้อ  ขยับกายให้ดูดี สบายชีวีในวัย สว.   วิทยากรโดย ทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี จำนวนผู้เข้าร่วม  41 คน

ครั้งที่ 5  วันที่  17  กรกฎาคม  2561 หัวข้อ  การเขียนพินัยกรรมชีวิต  วิทยากรโดย  อาจารย์วรรณา จารุสมบูรณ์ จำนวนผู้เข้าร่วม  78 ท่าน

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543