You are here

ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด

 
ที่ไปที่มา...
               นับเนื่องจากทุกวันนี้การดูแลสุขภาพต้องเน้นที่ การสร้างเสริมสุขภาพ” เป็นหลัก  เพราะการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีย่อมเสมือนเป็นเกาะป้องกันโรคได้ดีประการหนึ่ง แนวโน้มการดูแลสุขภาพของประชาชนจึงต้องมุ่งเน้นด้านการดูแลตนเองเป็นหลักเบื้องต้น กล่าวคือ  เจ้าของสุขภาพต้องมีส่วนร่วม และดูแลตนเองได้อย่างมีความรู้ มีกำลังใจ ต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ  
               การจัดศูนย์กลางเพื่อเป็นแหล่งพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ป่วยด้วยกัน  ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน ด้านการใช้ผู้ป่วยที่มีประสบการณ์ตรงในการเจ็บป่วยและสามารถปรับตัวผ่านพ้นภาวะวิกฤติเหล่านั้นมาแล้ว มาแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ป่วยใหม่ได้ดำเนินรอยตาม จนผู้ป่วยที่มีปัญหาในการปรับตัว ผู้ป่วยที่วิตกกังวล มีความเครียด สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤติเหล่านั้นไปได้อย่างมีกำลังใจ   พร้อมทั้งให้ผู้ป่วยรุ่นพี่จัดตั้งและรวมตัวสมาชิกให้เป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อน สำหรับแสดงบทบาท พี่เลี้ยง” คอยให้กำลังใจ ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ สู่ผู้ป่วยรุ่นน้องได้อย่างถูกต้องถูกวิธี ภายใต้การกำกับดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  จึงนับว่าวิธีการเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยด้านการดูแลตนเองได้เป็นอย่างดียิ่ง
               มูลเหตุข้างต้นเหล่านี้ ,คือจุดเริ่มของ...“ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี”
 

ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี”

ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 โดยการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2549-ปัจจุบัน จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างรูปแบบของศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการทำงานในรูปแบบของเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ป่วยช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมการดูและอย่างต่อเนื่องครอบคลุมองค์รวม ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์
                
                คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดได้รวบรวมกลุ่มต่างๆ ให้มาใช้บริการในศูนย์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกัน ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบกลุ่มช่วยเหลือตนเอง  และสนับสนุนด้านงบประมาณในการตั้งกลุ่มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น  และสร้างความยั่งยืนและความเข้มแข็งของกลุ่ม   นอกจากนั้นส่งเสริมงบประมาณในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มจิตอาสาทั่วไป   และจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยอาสาสมัครเฉพาะโรคให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                
                ศูนย์ ฯ มีกลุ่มและชมรมผู้ป่วยเฉพาะโรคและกลุ่มปรับพฤติกรรมทั้งสิ้น 28 กลุ่ม มีผู้มาศึกษาดูงานด้านกลุ่มผู้ป่วยและศูนย์มิตรภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง มีการอบรมอาสาสมัครรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง
 ผลการประเมินประโยชน์ที่ผู้ป่วยได้รับจากการเป็นอาสาสมัคร พบว่าอาสาสมัครรู้สึกภูมิใจ มีความสุข มีคุณค่าที่ได้ช่วยเหลือ/ดูแลคนอื่นรู้สึกไม่โดดเดี่ยว ไม่ท้อแท้   ไม่สิ้นหวัง มีกำลังใจมากขึ้นรู้สึกได้ทำกุศลอันยิ่งใหญ่มีความรู้และดูแลตนเองได้ดีขึ้น สุขภาพดีขึ้น   มีความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้อื่นเพิ่มขึ้น

                สำหรับงานมิตรภาพบำบัดได้รับรางวัลนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำปี 2551 ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี ประเภททีมงานมิตรภาพบำบัด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ซึ่งนับเป็นรางวัลที่มีเกียรติอย่างยิ่ง เนื่องจากนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดโครงการมิตรภาพบำบัด

 
วัตถุประสงค์หลักและความมุ่งหวัง
1.เพื่อจัดศูนย์รวมข้อมูลสุขภาพสำหรับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนให้สามารถค้นหาข้อมูล และขอคำแนะนำด้วยตนเองได้
2.เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกชมรม/กลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองและดูแลกันเองได้
3.เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทาง  Health line และ Internet
4.เพื่อสร้างเสริมพลังอำนาจของสมาชิกชมรม/กลุ่ม ให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของกลุ่ม/ชมรมให้ดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 

กลุ่มมิตรภาพบำบัดมีกลุ่มอะไรบ้าง ?...

ปี 2559 โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เหลือกลุ่ม / ชมรมผู้ป่วยในแต่ละโรคที่ สำคัญ จำนวน 21 กลุ่ม/ชมรม  โดยเฉพาะโรคที่ก่อให้เกิดความเครียด ความพิการ ความไม่แน่นอนในการรักษา อาทิ ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี ชมรมฟื้นฟูชีวิตใหม่ (ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม)  กลุ่มผู้ป่วยสมองเสื่อม ฯลฯ 
                โดยมุ่งหวังให้สมาชิกที่ประกอบด้วย สมาชิก(ผู้ป่วย) และญาติ ของแต่ละกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้กับผู้ที่กำลังป่วยและกำลังฟื้นฟูสภาพร่างกาย ด้วยการเยี่ยมเยื่อนผู้ป่วย พบปะพูดคุย  สอนและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพอันเกี่ยวเนื่องกับโรคภัยไข้เจ็บนั้น ๆ   อีกทั้งสมาชิกชมรม/กลุ่ม ยังมีโอกาสร่วมเป็นวิทยากรสำหรับนักศึกษาแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทีมสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพื่อการรณรงค์ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคตามที่ต่าง ๆ อีกด้วย
 
ปัจจุบัน (ปี 2560) มีกลุ่มทั้งหมด  จำนวน  20  กลุ่ม (ตารางรายชื่อกลุ่มต่าง ๆ)
 
 
 
 
 
 
 
**********************************
 

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543