You are here

hand_hygiene image

Hand Cleaning Moving Together 16/5/2014
 
     Hand Cleaning Moving Together จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการล้างมือของบุคลากร และการมีส่วนร่วมของบุคลกรในแต่ละหอผู้ป่วยโดยการส่งการแสดงเข้าประกวดในหัวข้อ The best presentation of hand hygiene

 

Hand hygiene traning 9 Oct 2014

 
     Edit DETIAL Here...
Hand hygiene traning 15 Oct 2014
 
  Edit DETIAL Here...
Global handwashing day 15 Oct 2015
 
    Edit DETIAL Here...