You are here

คู่มือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 2558

 คู่มือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 2558

บทที่1 โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

บทที่ 2 การล้างมือ การใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ