You are here

World Antimicrobial Awareness Week 2020

                              World Antimicrobial Awareness Week 2020

ในทุกๆปีจะมีการกำหนดสัปดาห์รู้ ตระหนัก ใช้ยาต้านแบคทีเรีย เพื่อให้เกิดการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างเหมาะสม และลดปัญหาเรื่องเชื้อดื้อยา

 โดยปีนี้กำหนดให้เป็นวันที่ 18-24 พ.ย.2563 ในขณะที่องค์การอนามัยโลกได้ให้คำขวัญว่า " Antimicrobial: handle with care"