You are here

โครงการ Hand Cleaning….Moving together ปี 4 และ ปี 5

กำหนดการพิธีเปิดงานโครงการ Hand Cleaning … Moving Together ปี 4
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐– ๐๙.๓๐ น. 
ณ บริเวณประตูทางเข้าอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น ๑
 
  08.30 – 09.00 น. แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน รับของที่ระลึก และถ่ายภาพที่ HCMT Cartoon Corner
  09.00 – 09.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
  09.05 – 09.10 น. ผศ. กำธร มาลาธรรม ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาล กล่าวรายงานสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ Hand Cleaning … Moving Together ปี 4 และปี 5
  09.10 – 09.15 น. พิธีเปิดโครงการ Hand Cleaning … Moving Together ปี 4 และปี 5 โดย ศ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี กล่าวเปิดงาน และถ่ายภาพพร้อมกับผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพหมู่ 
  09.15 – 09.20 น. การแสดงของทีมชนะเลิศโครงการ Hand Cleaning … Moving Together ปี 3
  09.20 – 09.30 น. พิธีกรแนะนำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะ Website ICN Rama และแจกรางวัล Big Surprise จำนวน 3 รางวัล
 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :  นางสาวสุมาวดี กรเกริกเกียรติ
โทรศัพท์ : 02-2011261