You are here

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนครั้งที่ 2

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนพยาบาลจากหอผู้ป่วยต่างๆ เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดอัตราการติดเชื้อของผู้ป่วย ตำแหน่งต่างๆ เช่น การติดเชื้อทางเดินปัสสาะวที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะ  การติดเชื้อในกระเลือดที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง เป็นต้น โดยครั้งที่ 2 ได้ประชุมเมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 2558 โดยมีหัวข้อที่สำคัญคือ การป้องกันการเกิดภาวะปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ