You are here

การประชุมวิชาการเรื่อง RAMA IC Update 2018

การประชุมวิชาการเรื่อง RAMA IC Update 2018
Leading snd Sustainning excellence in Infection Prevention and Control
 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง RAMA IC Update 2018: Leading and Sustaining exellence in Infection Prevention and Control

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ อร่าม โรจนสกุล รักษาการแทนรองคณบดีผ่ายดูแลสุขภาพ  เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้างานการพยาบาล ผู้ตรวจการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วยต่างๆ พยาบาล ในโรงพยาบาลรามาธิบดี  จำนวน 177 คนเข้าร่วมประชุม ในการนี้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพให้เกียรติมอบรางวัล“ผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริการรักษาพยาบาลประจำปีพุทธศักราช 2560”  ได้แก่ รางวัลผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม หรือ Excellence work  ผลการปฏิบัติงานระดับดี หรือ Good work และ รางวัลผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมและระดับดี ในการลดการติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับการใช้สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง CLABSI ในหอผู้ป่วยสามัญ จำนวน 12 รางวัล เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

โดยสามารถ download เอกสารประกอบการประชุม ได้ ตามหัวข้อด้านล่าง จาก QR code

ความสำคัญของการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อต่อการผ่านการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advance HA)

Building culutre: The role of nurse

Proper management practice for hospital waste

Excellecne work grop discussion "Infection control" in critical and intermediated ward

Update cleaning and disinfecting environmental surface in health care (The Role of Hydrogen Peroxide Vapor Systems in Infection Control) and Ramathibodi hospital policy

The role of nurse in controlling infection outstanding nurse in general ward

Multidisciplinary team approach for CLABSI prevention