ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป  (ดูทั้งหมด)
อบรม แผนการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย

อบรม แผนการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

กระบวนการทำงาน

กระบวนการทำงานของ งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ทำบุญเลี้ยงพระงานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 9 กุมภาพันธ์ 2560 อาคาร 3 ชั้น 5 โรงพยาบาลรามาธิบดี

การจัดการความรู้ (KM)  (ดูทั้งหมด)

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคาร 3 ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ธุรการ โทร. 02-201-2784   โทรสาร 02-201-2794