ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป  (ดูทั้งหมด)
การจัดการความรู้ (KM)  (ดูทั้งหมด)

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคาร 3 ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ธุรการ โทร. 02-201-2784   โทรสาร 02-201-2794