You are here

ออร์โธ

 

ตารางสถานะการนำเข้าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ของบริษัทที่เสนอเข้ามาต่อรองราคา

ว/ด/ป

ที่รับเอกสาร

บริษัท

รายการ

เอกสารถูกต้องสมบูรณ์

อยู่ระหว่างเปรียบเทียบเวชภัณฑ์เดิม

เสนอประธานตรวจสอบ

รอคิวต่อรอง

วันที่ต่อรอง หมายเหตุ
 

 

             
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ขอแจ้งผุ้แทนทุกท่าน
      บริษัทที่ยื่นเอกสารนำเข้าเรียบร้อยแล้วรบกวน ส่งไฟล์รูปของสินค้าที่นำเข้าเป็นไฟล์ word และใบเสนอราคาเป็นไฟล์ excel ส่งมาที่mail. nokma0177@gmail.com ด้วยนะค่ะ ถ้าบริษัทที่ส่งแล้วรบกวนโทรแจ้ง 02-201-0177 สุวรรณาคะ

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคาร 3 ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ธุรการ โทร. 02-201-2784   โทรสาร 02-201-2794