You are here

Training Course on “Mass Casualties Incident Preparedness for hospital’s medical team”

ขอเชิญ แพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป นักศึกษาแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “Mass Casualties Incident Preparedness for hospital’s medicalteam”

ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 624 อาคารเรียนรวม

เนื่องด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นและเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ ย่อมส่งผลให้มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น
การจัดการอุบัติเหตุฉุกเฉิน การดูแลผู้บาดเจ็บ, การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินและการจัดการสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ (MCS) ย่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ในการนี้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดการฝึกอบรมร่วมกับสถานฑูตอิสราเอล เพื่อฝึกฝนบุคคลากรทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพในการรับมือ
กับอุบัติเหตุฉุกเฉินและภัยคุกคามในแบบต่างๆได้ทันท่วงที

รายละเอียดงาน
• วันเวลา : วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 
• สถานที่ : ห้องบรรยาย 624 อาคารเรียนรวม
• ค่าลงทะเบียน : ฟรี (รวมอาหารว่าง-อาหารกลางวัน-เอกสารประกอบการประชุม-ใบประกาศนียบัตร)

สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://imcpcthailand.com หรือ http://www.bkkneonatology.com/register/regis-israel2018.php

ติดต่อสอบถามโทร. 02-201-0283