จัดซื้อจัดจ้าง

You are here

Pages

 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

เกี่ยวกับฝ่ายการพัสดุ (About Us)

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

 

โครงสร้างฝ่ายการพัสดุ

เรียกดูสัญญาในระบบ (Docuware)

 

ระเบียบ ข้อบังคับ

E-catalog

 

การประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์ราคามาตรฐาน

 

แผนความเสี่ยง

การเรียกดูค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

 

Work Instuction

การเรียกดูข้อมูลยอดการใช้กระดาษ

 

ติดต่อเรา (Contact)

แบบฟอร์ม

 
 

ฝ่ายการพัสดุ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 อาคารบำบัดน้ำเสีย  ชั้น 2 ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400

 

โทรศัพท์  :
หน่วยธุรการ : 02-201-1707 , 2940 , 2942
งานจัดซื้อและบริหารสัญญา : 02-201-1705 , 1706 , 1873 , 2941
งานบริหารพัสดุ : 02-201-1152 , 1729, 2184
งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ : 02-201-1335 , 0196
งานพัสดุอาคารสมเด็จพระเทพฯ : 02-200-3057-59 , 3043

   โทรสาร : 02-201-1708 , 02-354-7183