You are here

วันที่ 14 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ห้องบรรยาย 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ

วันที่  14  มิถุนายน  2562 ณ ห้องบรรยาย 910 A-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย...

"คลังพัสดุ" ขานรับนโยบายงดใช้ถุงพลาสติก  ปรับเปลี่ยนหีบห่อส่งวัสดุให้หน่วยงานด้วย "กล่อง...

"คลังพัสดุ" งานบริหารพัสดุ ปิดนับคลังวัสดุทั่วไป  ในงบ 61 ครบถ้วน ถูกต้อง 100%

จากงานประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี ของงานสื่อสารองค์กร หน่วยเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 61

...

"คลังพัสดุรามา" ของดเบิก - จ่ายวัสดุ  ในวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2561 เพื่...

ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1335 และ 0196

งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ ร่วมสร้างการรับรู้ให้บุคลากรเลิกสูบบุหรี่

Pages