You are here

พิธีมอบรางวัล Vendor Best Of The Year 2018  (ผู้ขายดีเด่น) ประจำ 2561

บริจาคพัสดุ จำนวน 86 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัว...

บริจาคพัสดุ จำนวน 135 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านปลื้มพัฒ...

บริจาคพัสดุ จำนวน 96 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดตลาดใหม่ (...

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ ให้กับกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์...

บริจาคพัสดุ จำนวน 81 รายการ ให้กับวัดกระเสียว ...

บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ ให้กับมูลนิธิประชาสงเคราะห์...

บริจาคพัสดุ จำนวน 13 รายการ ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต...

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว...

บริจาคพัสดุ จำนวน 9 รายการ ให้กับ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการ...

บริจาคพัสดุ จำนวน 12 รายการ ให้กับ คณะสัตวแพทยศาสตร์...

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ ให้กับ โรงเรียนเทศบาล 3 ยุว...

Pages