You are here

บริจาคยูนิตทำฟัน จำนวน 5 ชุด ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราขาวดี

บริจาครถตู้พยาบาล จำนวน 2 รายการ ให้กับแผนกช่างยานยนต์

บริจาคพัสดุ จำนวน 149 รายการ ให้กับโรงเรียนเลิดสิน

บริจาคพัสดุ จำนวน 32 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านพุบอน

บริจาคพัสดุ จำนวน 80 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านปงหัวหาด (หัวหาดราษฏร์บำรุง)...

บริจาคพัสดุ จำนวน 88 รายการ ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา...

บริจาคพัสดุ จำนวน 88 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านโคกสวาง

บริจาคพัสดุ จำนวน 90 รายการ ให้กับโรงเรียนโนนจำปา

บริจาคเครื่อง Ultrasound จำนวน 1 เครื่อง ให้ก...

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ ให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่เล่ย์

บริจาคพัสดุ จำนวน 52 รายการ ให้กับสำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม...

บริจาคพัสดุ จำนวน 100 รายการ ให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)...

Pages