You are here

ขอแสดงความยินดีกับ ฝ่ายการพัสดุ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับ ฝ่ายการพัสดุ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

จากการประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี ของงานสื่อสารองค์กร เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 61

เป็นการการพัฒนาเว็บไซค์ของฝ่ายการพัสดุ อย่างต่อเนื่องตามนโยบายคุณภาพฝ่ายการพัสดุ 

ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ