You are here

โครงการ CSR ฝ่ายการพัสดุ “ศูนย์การเรียนรู้รามาธิบดีเพื่อสังคม”

โครงการ CSR เครือข่ายพัสดุมหิดลพญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่งมอบ “ศูนย์การเรียนรู้รามาธิบดีเพื่อสังคม”

ให้กับโรงเรียนบ้านหนองนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

วันที่  20  กุมภาพันธ์  2560