You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 579

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 579

บริจาค เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง

ให้กับสาขาวิชารังสีเทคนิค  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในวันที่  8  ธันวาคม  2563 เวลา  10.00 น.