You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 580

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 580

บริจาคพัสดุ จำนวน 80 รายการ

ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ในวันที่  16  ธันวาคม  2563 เวลา  10.00 น.