You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 581

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 581

บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ

ให้กับโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์

อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ในวันที่  16  ธันวาคม  2563 เวลา  10.00 น.