You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 582

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 582

บริจาคพัสดุ จำนวน 8 รายการ

ให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในวันที่  18  ธันวาคม  2563 เวลา  10.00 น.