You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 584

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 584

บริจาคพัสดุ จำนวน 2 รายการ

ให้กับโรงพยาบาลกบินทร์บุรี  

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ในวันที่  29  ธันวาคม  2563 เวลา  10.00 น.