You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 585

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 585

บริจาคพัสดุ จำนวน 82 รายการ

ให้กับโรงเรียนบ้านหนองปุหลก

อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในวันที่  11  มกราคม  2563 เวลา  10.00 น.