You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 586

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 586

บริจาคพัสดุ จำนวน 82 รายการ

ให้กับโรงเรียนวัดบ้านขันแตก

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ในวันที่  11  มกราคม  2563 เวลา  10.00 น.