You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 587

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 587

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ

ให้กับโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ในวันที่  12  มกราคม  2563 เวลา  10.00 น.