You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 588

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 588

บริจาคพัสดุ จำนวน  รายการ

ให้กับโรงเรียนบ้านแชะ

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ในวันที่  15  มกราคม  2563 เวลา  10.00 น.