You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 589

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 589

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ

ให้กับโรงเรียนบ้านหนองโรง

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ในวันที่  19  มกราคม  2563 เวลา  10.00 น.